افتتاح بانک خون بند ناف افتتاح ساختمان جهاد گلستان نشست رییس جهاد با حاج آقا نور مفیدی جلسه رییس جهاد برای دهکده گیاهان دارویی عکس یادگاری افتتاح ساختمان جهاد
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی
  • حوزه گیاهان دارویی
  • حوزه آزمایشگاه
  • حوزه علوم دامی
 

 

معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی

 

معاونت آموزشی
معاونت آموزشی
  • حوزه معاونت آموزشی
  • مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت گرگان
  • مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت گنبد
  • مرکز علمی کاربردی جهاد دانشگاهی گرگان
حوزه ریاست
حوزه ریاست

روابط عمومی