افتتاح بانک خون بند ناف افتتاح ساختمان جهاد گلستان نشست رییس جهاد با حاج آقا نور مفیدی جلسه رییس جهاد برای دهکده گیاهان دارویی عکس یادگاری افتتاح ساختمان جهاد
معاونت پژوهشی
معاونت پژوهشی

حوزه گیاهان دارویی

حوزه آزمایشگاه

حوزه علوم دامی

 

معاونت فرهنگی
معاونت فرهنگی

سازمان دانشجویان

خبرگزاری ایسنا

مرکز ایسپا

 

معاونت آموزشی
معاونت آموزشی

حوزه معاونت آموزشی

مرکز آموزش گرگان

مرکز آموزش گنبد

 

روابط عمومی
روابط عمومی

روابط عمومی

 

 

 

مرکز علمی کاربردی گرگان
مرکز علمی کاربردی گرگان

مرکز علمی کاربردی

جهاد دانشگاهی

 

 

مرکز آموزش کوتاه مدت گرگان
مرکز آموزش کوتاه مدت گرگان

دپارتمان های آموزشی

دوره های جاری

اطلاعیه ها و اخبار

درباره مرکز

مرکز تجاری سازی و کارآفرینی
مرکز تجاری سازی و کارآفرینی

مرکز ستفا